Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO thesmaga.com

z dnia 11 kwietnia 2018 R.

I Postanowienia ogólne i podstawowe definicje

§ 1.

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach serwisu thesmaga.eu, w szczególności sposób zawarcia umowy sprzedaży, płatności i realizacji zamówienia oraz przebieg postępowania reklamacyjnego, jak również zasady świadczenia usługi stałego dostępu do tego serwisu internetowego.

§ 2.

Właścicielem serwisu thesmaga.eu jest „SMAGA” – Jakub Smaga, ul. Puławska 40, 24-100 Gołąb, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 7162818964, REGON: 364714766, adres poczty elektronicznej: info@thesmaga.com, zwany dalej „Sprzedawcą”.

§ 3.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Sklepie – należy przez to rozumieć zbiór interaktywnych stron WWW dostępnych w domenie internetowej thesmaga.eu, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć ze Sprzedawcę umowę sprzedaży, lub umowę o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu;

2) Kliencie – należy przez to rozumieć:

a) osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) osobę prawną, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- która zarejestrowała w Sklepie konto lub dokonała zakupu towaru;

3) koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Klientowi, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym, umożliwiający korzystanie z usługi stałego dostępu do sklepu;

4) formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może złożyć ofertę kupna towarów prezentowanych w Sklepie;  

5) konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną nabywającego od Sprzedawcy towar lub usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki (w aktualnych wersjach zalecanych do używania przez ich wydawców):

a) Internet Explorer,

b) Microsoft Edge,

c) Opera,

d) Mozilla Firefox,

e) Google Chrome,

f) Safari.

7) plikach cookie – należy przez to rozumieć pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową;

8) płatnościach online – należy przez to rozumieć płatności dokonywane przy użyciu sieci Internet, obsługiwane przez instytucję płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 4.

 1. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu są następujące:

    1) komputer z systemem operacyjnym Windows, Linux, lub Mac OS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo

    2) urządzenie przenośne (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.

2. Klient może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji Sklepu.

II Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy o Świadczenie stałego dostępu do Sklepu

§ 5.

 1. Przedstawienie przez Klienta oferty kupna towaru prezentowanego w Sklepie następuje poprzez wysłanie formularza zamówienia, w którym dokonuje on:

1) wyboru towaru, który ma być przedmiotem umowy sprzedaży, a w przypadku towaru produkowanego na indywidualne zamówienie Klienta, również określenia specyfikacji tego towaru;

2) wskazania imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu dostawy towaru oraz wyboru sposobu, w jaki towar ma być dostarczony;

3) wyboru formy płatności za towar;

4) wskazaniu adresu poczty elektronicznej służącego do kontaktu ze Sprzedawcą.

2. Przedstawienie przez Klienta oferty kupna towaru prezentowanego w Sklepie wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Po otrzymaniu formularza zamówienia i stwierdzeniu stanu dostępności towaru Sprzedawca kieruje na adres poczty elektronicznej Klienta, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oświadczenie o przyjęciu oferty kupna towaru oznaczonego w formularzu zamówienia, lub oświadczenie o odrzuceniu oferty kupna.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje wyłącznie w przypadku doręczenia Klientowi oświadczenia o przyjęciu oferty kupna towaru oznaczonego w formularzu zamówienia.

5. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta, a Klient dokonał przedpłaty za towar równocześnie z przesłaniem formularza zamówienia albo przed przyjęciem oferty kupna przez Sprzedawcę, spełnione przez niego świadczenie zostanie mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prezentacja towaru przedstawiona w Sklepie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 6.

 1. Przy dokonywaniu zakupu w Sklepie możliwe jest zawarcie ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu, co następuje w wyniku rejestracji konta.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia składanie ofert kupna towarów prezentowanych w Sklepie bez konieczności każdorazowego wskazywania adresu dostawy towaru oraz adresu poczty elektronicznej służącego do kontaktu ze Sprzedawcą.
 3. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta są:

1) wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępowego do konta,

2) wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy oraz domyślnego adresu dostawy towarów prezentowanych w Sklepie;

3) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,

4. Dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych, w szczególności poprzez zamieszczenie w formularzu zamówienia treści naruszających prawa osób trzecich, jest zabronione.

5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, składając zamówienie w Sklepie lub dokonujące rejestracji konta powinny przekazać Sprzedawcy również numer identyfikacji podatkowej.

6. Świadczenie usługi stałego dostępu do sklepu następuje nieodpłatnie.

7. Konto może zostać w każdej chwili usunięte przez Klienta. Żądanie usunięcia konta można skierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

8. Usunięcie konta nie wpływa na ważność umów sprzedaży skutecznie zawartych ze Sprzedawcą.

9. Postanowienie ust. 7 nie wyłącza prawa Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 10.

III Płatności

§ 7.

 1. Spełnienie przez Klienta świadczenia pieniężnego należnego Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez płatność online.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000.
 3. Płatności online możliwe są przy użyciu następujących kart płatniczych:

1) Visa,

2) Visa Electron,

3) MasterCard,

4) MasterCard Electronic,

5) Maestro.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą

Płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5. Sprzedawca jako dowód sprzedaży przesyła Klientowi fakturę VAT.

6. Cena za towar przedstawiona w prezentacji dostępnej w Sklepie zawiera wszelkie należne podatki, w szczególności podatek od towarów i usług. Prezentacja towaru określa również koszty przesyłki w odniesieniu do każdego ze sposobów dostarczenia towaru przewidzianego przez Sprzedawcę.

IV Wydanie towaru

§ 8.

 1. Spełnienie świadczenia należnego Klientowi z tytułu zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności online.
 2. W zależności od informacji wskazanych przez Klienta w ofercie kupna towaru przedstawionej za pośrednictwem formularza zamówienia, towar może być rzeczą prefabrykowaną (gotową) lub rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez nadanie przesyłki za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. Koszt wysyłki i pakowania towaru ponosi Klient, chyba że strony uzgodnią inaczej.

V Postępowanie reklamacyjne

§ 9.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przyjmowane są pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, bądź na adres poczty elektronicznej info@thesmaga.com i rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), a w szczególności w oparciu o art. 556-576 tej ustawy.
 3. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji złożonej z tytułu rękojmi następuje najpóźniej w terminie 14 dni od przedstawienia przez Klienta żądań reklamacyjnych, na adres poczty elektronicznej Klienta lub listem poleconym na adres Klienta.
 4. Niezależnie od odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru może ponosić również gwarant, w szczególności producent towaru. Podstawą odpowiedzialności w takim przypadku jest oświadczenie gwarancyjne złożone przez gwaranta. Sprzedawca, na życzenie Klienta, może pośredniczyć w kierowaniu żądań usunięcia wadliwości towaru z tytułu udzielonej gwarancji.
 5. Ewentualne uprawnienia, o których mowa w ust. 4, nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi stałego dostępu do Sklepu przyjmowane są pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, bądź na adres poczty elektronicznej info@thesmaga.com.
 7. Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w ust. 6, następuje w terminie 14 dni od jej złożenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na gruncie uprawnień z tytułu rękojmi lub na gruncie świadczenia usługi dostępu do Sklepu, Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, w szczególności z postępowania prowadzonego przez Inspekcję Handlową. Jednakże rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, lub inny podmiot uprawniony do polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich wydający rozstrzygnięcie o charakterze wiążącym dla stron, każdorazowo wymaga odrębnej zgody Sprzedawcy oraz Klienta.

VI Odstąpienie od umowy

§ 10.

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni liczonym w sposób wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu,.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII Dane osobowe i Polityka prywatności

§ 11.

 1. Dane osobowe Klientów uzyskane przez Sprzedawcę w wyniku rejestracji konta oraz zawierania umów sprzedaży w Sklepie przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie składania zamówień w Sklepie oraz rejestracji konta jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawieranych przez Klientów umów sprzedaży towarów prezentowanych w sklepie oraz umów o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania przez Klienta uniemożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie oraz umowy o świadczenie stałego dostępu do Sklepu.
 6. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przy użyciu odpowiednich środków ochrony fizycznej oraz środków informatycznych i nie są udostępnianie podmiotom do tego nieuprawnionym.

§ 12.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Klienta technicznych wiadomości dotyczących funkcjonowania Sklepu, w szczególności dotyczących zmian niniejszego Regulaminu oraz wiadomości związanych z zawartymi umowami sprzedaży.
 2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Przesyłanie informacji handlowej przez Sprzedawcę (w szczególności w formie newslettera) możliwe jest po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody.

VIII Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Klient zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Klientów którym świadczona jest usługa stałego dostępu do Sklepu, również pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta.
 3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 2.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pocztą elektroniczną informacji o zmianach Regulaminu. Niedokonanie wypowiedzenia umowy w tym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Sprzedawcę.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz bezpośrednio stosowanych w krajach członkowskich rozporządzeń stanowionych przez uprawnione do tego organy Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca nie jest związany postanowieniami żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2018 r.

4. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym 

http://thesmaga.eu/strona/regulamin

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku gdy jako osoby fizyczne nabyli Państwo towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, w terminie 14 dni liczonym w sposób wskazany poniżej, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w szczególności w stosunku do towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według Państwa specyfikacji lub służących zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo również za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z towaru w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do serwisu thesmaga.eu

Na analogicznych do powyższych zasadach mogą Państwo odstąpić od umowy o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu należącego do Sprzedawcy, zawartej w wyniku rejestracji konta w Sklepie. W tym przypadku 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi, czyli od dnia dokonania rejestracji konta. Upływ tego terminu i wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy, nie wyłącza Państwa prawa do rozwiązania umowy w każdym czasie poprzez skierowanie do Sprzedawcy żądania usunięcia konta.

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

„SMAGA” – Jakub Smaga, ul. Puławska 40, 24-100 Gołąb, adres poczty elektronicznej: info@thesmaga.com.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):………………………………………

Data: ……………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.